Chinese Traditional

成形野地

,犧牲成形野地:從你的牌庫中搜尋一張基本地牌,並將之橫置放進戰場。然後將你的牌庫洗牌。
奧札奇或許無情,但贊迪卡亦很堅韌。
© Wizards of the Coast
RECENT TRADES
PRICE HISTORY

All Sets

ARTIST
NORMAL
FOIL
22
125
23
N/A
22
N/A
21
295
18
N/A
20
N/A
N/A
611
19
73
19
N/A
20
N/A
19
N/A
16
250
29
N/A
21
61
18
62
20
N/A
18
97
19
N/A
18
58
21
N/A
N/A
N/A
22
N/A
20
N/A
21
80
18
68
N/A
142
21
N/A
20
N/A
15
38
16
N/A